Regulamin szkoleń

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Uczestnik/Klient jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do Szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.
  2. Przez pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:
   1. Organizator – CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner, ul. Piękna 13, 40-591 Katowice, NIP PL 5212250253, REGON 13139050, mail: pawel@szkoleniaat.pl
   2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zgłaszająca Uczestnika lub Uczestników do udziału w Szkoleniu oraz zobowiązana do uiszczenia opłaty za Szkolenie. Klient może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
   3. Uczestnik – osoba fizyczna zgłoszona do udziału w Szkoleniu, za którą uiszczono opłatę z tytułu uczestnictwa w Szkoleniu.
   4. Szkolenie – szkolenie o tematyce wskazanej w aktualnej ofercie Organizatora dostępnej pod adresem www.szkoleniaat.pl
   5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Klient będący Konsumentem powinien być równocześnie Uczestnikiem Szkolenia i nie może zgłaszać innych Uczestników.
   6. Umowa – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Organizatorem na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami Umowa jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 683).
   7. UPK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
   8. dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. W przypadku Klientów będących Konsumentami i wyłącznie w stosunku do nich:
   1. w zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy UPK;
   2. przed zawarciem Umowy Organizator dostarczy Konsumentowi Regulamin, jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami UPK.
   3. zastrzega się, że nie dotyczą ich te postanowienia Regulaminu: które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851 do 3853), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Zgłoszenie udziału

  1. Zawarcie umowy następuje po przesłaniu formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną wraz z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz po zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora.
  2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego przez Klienta, fakt jego wpłynięcia do Organizatora zostanie potwierdzony za pomocą doręczonego – na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta – zaakceptowania zgłoszenia na Szkolenie, zawierającego w szczególności dane Organizatora, informację o zakresie, miejscu, terminie oraz cenie Szkolenia i warunkach płatności (o ile nie zostało już ono opłacone na stronie www.szkoleniaat.pl). Chwila otrzymania przez Klienta zaakceptowania zgłoszenia od Organizatora stanowi chwilę zawarcia Umowy, wiążącej obie strony transakcji, na warunkach wskazanych w wiadomości.
  3. Powiadomienie zostanie wysłane najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem szkolenia, a w przypadku szkoleń/kursów weekendowych najpóźniej 8 dni przez rozpoczęciem szkolenia.
  4. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed rozpoczęciem Szkolenia niezbędny jest kontakt telefoniczny z działem szkoleń.
  5. Przed rozpoczęciem Szkolenia, każdy Uczestnik zapoznaje się szczegółowo z niniejszym Regulaminem Szkoleń oraz podpisuje oświadczenie, że jego stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w szkoleniu. W przypadku wystąpienia symptomów kontuzji, stanu zagrożenia zdrowia czy innego rodzaju problemów w trakcie Szkolenia obowiązkiem Uczestnika jest natychmiastowe powiadomienie osób prowadzących Szkolenie.
 3. Warunki płatności

  1. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.
  2. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku przedsiębiorców zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie stosownego oświadczenia.
  3. Faktura pro forma może zostać wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail (nie dotyczy sektora publicznego). Prośbę o wystawienie faktury pro forma należy zgłosić drogą mailową do Organizatora na adres kontakt@szkoleniaat.pl
  4. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
  5. Niniejszym Klient upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do wystawienia oraz bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktury i przesłania jej w formie elektronicznej w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.
  6. Klient powinien najpóźniej w terminie 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 100 % ceny szkolenia na konto CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner. W tytule przelewu należy umieścić kod szkolenia podany w potwierdzeniu. W przypadku sektora publicznego Organizator akceptuje płatność na podstawie faktury po odbytym szkoleniu.
 4. Rezygnacja z uczestnictwa

  1. Klient ma prawo rezygnacji z udziału w szkoleniu przed zaakceptowaniem zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora bez obowiązku ponoszenia kosztów szkolenia.
  2. W przypadku rezygnacji po zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora Klient jest zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu, z zastrzeżeniem poniższych przepisów.
  3. W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, Klient zobowiązany jest wyraźnie wskazać, którego lub których z Uczestników dotyczy rezygnacja.
  4. Rezygnację należy przesłać na adres poczty elektronicznej na który nastąpiło zgłoszenie udziału w szkoleniu.
  5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia podczas którego Organizator zapewnia nocleg, Klient poniesie 50% kosztu całego szkolenia. Jednak w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni od dnia rozpoczęcia szkolenia, osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.
  6. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do kontakt@szkoleniaat.pl.
  7. Brak uiszczenia kosztów Szkolenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.
  8. Postanowienia pkt I-VII powyżej nie dotyczą Klientów będących Konsumentami, którzy w przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu bądź nie wzięcia udziału w Szkoleniu i niepoinformowania o tym Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie, są zobowiązani do zapłaty pełnej kwoty faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z udziałem w Szkoleniu.
  9. Niezależnie od postanowień zawartych w pkt VIII powyżej, Klient będący Konsumentem w każdym przypadku ma prawo zgodnie z UPK do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem jednak odmiennych postanowień UPK, w tym jej art. 38 UPK, art. 27 UPK, oraz pozostałych przepisów zawartych w rozdziale 4 UPK. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem.
  10. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w punkcie IX powyżej, Klient może przesłać drogą mailową na adres kontakt@szkoleniaat.pl korzystając z formularza dostępnego na stronie www.szkoleniaat.pl Skorzystanie z wzoru nie jest obowiązkowe.
  11. Bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
  12. W razie odstąpienia o umowy w myśl ust. IX powyżej, Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu jego oświadczenia oraz – jeżeli płatność została już dokonana – zwróci należności uiszczone przez Klienta na poczet ceny Szkolenia w terminie maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  13. Zwrot nastąpi przelewem na ten sam rachunek bankowy, z którego dokonana została płatność, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  14. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi będącego Konsumentem jeżeli Organizator przeprowadził Szkolenie w całości za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  15. Jeżeli Klient będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, po wyraźnym zażądaniu przez niego wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od tego rodzaju umowy (art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 UPK), a przed przeprowadzeniem całości Szkolenia, na zasadzie art. 35 UPK ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od takiej umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty wynagrodzenia.
  16. Celem należytego poinformowania Konsumenta o przysługujących mu w ww. zakresie uprawnieniach, przywołuje się niektóre ze wskazanych wyżej przepisów UPK:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 9 UPK:
    Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o: sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
   2. art. 15 ust. 2 UPK oraz art. 21 ust. 2 UPK:
    Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie na trwałym nośniku.
  17. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tego samego przedsiębiorstwa, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia, a w przypadku szkoleń podczas których Organizator zapewnia nocleg nie później niż 7 dni.
  18. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.
  19. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 5. Materiały szkoleniowe

  1. Uczestnicy po zakończeniu każdego szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner.
  2. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.
  3. Organizator udziela Uczestnikowi nieograniczonej w czasie, niewyłącznej, odwoływalnej, nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z udostępnionych materiałów na następujących polach eksploatacji:
   1. Wprowadzenia materiałów szkoleniowych do pamięci komputera osobistego oraz utrwalania ich na dysku twardym komputera;
   2. Sporządzania wydruków egzemplarzy materiałów szkoleniowych na użytek własny oraz w celach niekomercyjnych.
  4. Udzielona licencja ma charakter nieodpłatny.
  5. Uczestnik zobowiązuje się do zabezpieczenia materiałów przed dostępem przed osobami trzecimi – Uczestnikowi nie wolno udostępniać przekazanych materiałów szkoleniowych osobom trzecim, nie uczestniczącym w Szkoleniu.
  6. Organizator nie przenosi na Uczestnika jakichkolwiek praw majątkowych do przekazanych materiałów szkoleniowych.
 6. Zasady składania reklamacji

  1. Klient ma prawo złożenia reklamacji Szkolenia.
  2. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem adresu email: kontakt@szkoleniaat.pl a także pocztą na adres siedziby Organizatora w terminie 3 dni od dnia zakończenia szkolenia. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Uczestników – Konsumentów.
  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa/imię lub nazwisko Klienta, podanie adresu e-mailowego oraz numeru telefonu kontaktowego), kod i termin szkolenia, jak również wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.
  4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od momentu jej otrzymania.
  5. W przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w ust. 3, Organizator poinformuje o tym podmiot składający reklamację, jednocześnie wyznaczając nowy termin na rozpatrzenie reklamacji.
  6. Klient składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w której zgłosił reklamację.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zostanie ona złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w ust. IV. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Uczestników – Konsumentów.
 7. Postanowienia końcowe

  1. Umowa podlega prawu polskiemu.
  2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Umowy. W szczególności ww. zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminu.
  3. W przypadku Konsumentów wskazuje się, że stosownie do art. 22 UPK zastrzega się, że informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 UPK stanowią integralną część Umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą być zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Stron.
  4. Klient w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Organizatora o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia ww. notyfikacji Organizatorowi. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Organizatora, na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.
  5. Wszelkie spory związane z Umową będą rozstrzygane:
   1. w przypadku Klientów będących Konsumentami przez właściwe polskie sądy powszechne;
   2. w przypadku Klientów niebędących Konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Organizatora.

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami?