Polityka prywatności

Zastosowanie polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) ma zastosowanie do serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem www.szkoleniaat.pl. W przypadku braku akceptacji Polityki prywatności, prosimy o niekorzystanie z Serwisu.

Linki do witryn zewnętrznych

Na stronie znajdują się linki do innych witryn,  które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne, witryny te nie są objęte niniejszymi zasadami ochrony prywatności.
Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż wchodzących w skład Serwisu i prowadzonych przez CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner, nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie.  CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli tych domen i stron internetowych.

Dane osobowe

Przeglądając nasz serwis internetowy możecie Państwo cały czas pozostać anonimowy. Gromadzone przez nas informacje statystyczne są anonimowe i pozwalają nam dostosować serwis do potrzeb i Państwa oczekiwań. Może się jednak zdarzyć, że aby uzyskać dostęp do niektórych usług (np. „Formularz kontaktowy”, „Newsletter”) zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych osobowych. W takich sytuacjach macie Państwo prawo wyboru czy chcecie ujawnić swoje dane czy nie.
Respektując prawo do prywatności i ochrony danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe, przekazywane dobrowolnie, przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane pozyskane Państwa dane osobowe, jest CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner, ul. Piękna 13, 40-591 Katowice, NIP PL 5212250253, REGON 13139050, mail: pawel@szkoleniaat.pl.
 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
  Aby pozyskać informacje o tym jakie dane osobowe przetwarzamy lub/ i pozyskać ich kopie należy kierować zapytania:
  adres e-mail pawel@szkoleniaat.pl
  adres pocztowy: 40-591 Katowice, ul. Piękna 13,
  lub prosimy o kontakt telefoniczny 609-679-446.
 3. Skąd mamy Państwa dane osobowe ?
  Państwa dane osobowe pozyskujemy w procesach rekrutacji na konkretne projekty szkoleniowe, formularz zgłoszeń, kontakty telefoniczne.Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób fizycznych chcących uczestniczyć w naszych szkoleniach za ich swobodnie wyrażona zgodą jak też od pracodawców. W tym wypadku zgoda nie jest wymagana przez przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner?
  1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
   • przedstawienia oferty handlowej,
   • zawarcie i realizacji umowy zawartej z Państwem,
   • utrzymania kontaktu z Państwem w celach związanych ze świadczeniem profilowych usług CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner.
  2. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner (art. 6 ust. 1 lit f rozporządzenie o ochronie danych)
   • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług ;
   • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e mail oraz telefon;
   • windykacja należności;
   • prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
   • prowadzenie analiz statystycznych;
   • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  3. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo dowolnie modyfikować (ograniczać) wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki zgoda nie zostanie wycofana

 5. Czy istnieje wymóg podania danych osobowych?
  Podania przez Państwa następujących danych osobowych jest konieczne, aby móc zawrzeć z Państwem umowę i ją wykonać, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

  • adres e-mail, imię, nazwisko, telefon do kontaktu, dane teleadresowe,

  Jeśli z jakiegoś powodu dane osobowe nie zostaną rzez Państwa podane niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem prawnie skutecznej umowy.

 6. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  1. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych:
   • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
   • prawo żądania sprostowania danych
   • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  2. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są one przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
   • Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) mogą Państwo dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem – CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner (dane kontaktowe powyżej).

 7. W jakich sytuacjach mogą Państwo złożyć sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?
  Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Państwo się znaleźli.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

  Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 8. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
  Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner usługi IT, księgowe, audytowe. W sytuacjach wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy możemy przekazać Państwa dane osobowe organom publicznym.
 9. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
  1. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem a także po jej zakończeniu w celach:
   • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (po zakończeniu umowy w okresie przedawnienia roszczenia),
   • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (po zakończeniu umowy przez okres 5 lat liczony od zakończenia roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy),
   • statystycznych i archiwizacyjnych (przez okres 10 lat do zakończenia obowiązywania umowy),
   • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
  2. Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej oraz w okresie 5 lat od dnia rozwiązania umowy.
  3. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 10. Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
  Nie
 11. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
  Profilowanie danych osobowych przez CENTRUM SZKOLENIA AT – RTS – Paweł Moszner polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Państwu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami?